A nemzeti környezetbarát védjegy rendszer

A környezetbarát minősítés és tanúsítás célja a fogyasztók tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról, ezáltal a fogyasztók környezet iránti felelősségtudatának erősítése, valamint a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező termékek és szolgáltatások bevezetésére.

A minősítő rendszerre vonatkozó részletes pályázati tájékoztató ITT tölthető le!

Magyarországon 1993 őszén hozott határozatot a Kormány a környezetbarát termékeket megkülönböztető tanúsító rendszer létrehozásáról. A határozat értelmében a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 29/1997 (VIII.29.) KTM rendelettel szabályozta a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltétel-rendszerét, és megalapította a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (Szervezet), melynek feladata a minősítő-tanúsító rendszer működésével kapcsolatos koordináció biztosítása.

Hazánk uniós csatlakozásával közvetlenül hatályba lépett az EU öko-címke Rendelete és bevezetésre került az Unió öko-címke termékminősítő rendszere. Az uniós alapelvek átvétele jogharmonizációs kötelezettséggel járt a nemzeti környezetbarát minősítő rendszerrel való koordináció és kooperáció megteremtésére.

A 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendeletet módosító 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet az alábbiakban bemutatásra kerülő több pontban is változtatott a korábbi szabályozáson. Az új rendelet hatálya a Magyarországon gyártott vagy forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra terjed ki, vagyis technológiákkal már nem lehet pályázni a környezetbarát védjegy használatának a jogáért. Átvéve az EU szabályozás logikáját, a védjegy használat alól kizárásra kerültek - a gyógyszerek, élelmiszerek, és italáruk körén túl - a nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító, és a környezetre veszélyes termékek is, valamint az emberre vagy a környezetre jelentős károsodást okozó eljárással előállított, vagy használata során a fogyasztóra nézve károsító hatású termékek. A minősítési feltételeket a korábbi 3 év helyett 5 évenként vizsgálják felül. A termékek környezetbarát minősítését a minősítési feltételrendszer érvényességi idejére, illetve legfeljebb egy évre lehet elnyerni.

A termékek minősítési rendje, az Értékelő és Minősítő Bizottság összetétele, valamint a Bizottság és a Szervezet feladatköre is jelentősen megváltozott. A termékcsoport minősítési feltételrendszerekről történő döntés továbbra is a Bizottság kompetenciája, de a kritériumok kidolgozási szakaszában erőteljesebben érvényesül a Minisztérium szakmai állásfoglalása és a közvetlenül érintett szakmai szövetségek számára is biztosított a véleménynyilvánítás lehetősége. Az érdekelteknek a döntéshozatalban való nagyobb mértékű bevonása érdekében megnövekedett a gazdasági-fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi társadalmi szervezetek részaránya a Bizottság összetételében.

Az uniós öko-címke rendszerrel azonos, gyorsabb (mintegy 30 napos) minősítési eljárási rend megteremtése érdekében módosításra került a döntési mechanizmus: a rendelet értelmében a védjegyhasználati jog elnyeréséről a környezetvédelmi miniszter nem a Bizottság, hanem a Szervezet javaslata alapján dönt.

A Bizottság a közösségi öko-címkével kapcsolatos feladatok ellátásában is közreműködik, véleményező, javaslattevő szerepet tölt be az öko-címke kritériumok kialakítása során.

Fontos kiemelni, hogy ezentúl a meghatározott szabványoknak megfelelő akkreditált testületek által végzett vizsgálatok eredményeit elismerik a pályázatok értékelésekor.

A kocsánytalan tölgyet szimbolizáló védjegy nem változott, de ezentúl a védjegy mellett a termék környezetbarát tulajdonságait is fel kell tüntetni.

Jelentős új eleme a szabályozásnak, hogy a „környezetbarát termék” megjelölés feltüntetését a terméken vagy csomagolásán minősítő eljáráshoz köti a rendelet. Ezáltal megszűnt a lehetősége a termékeken, vagy azok csomagolásán megjelenő önkényes tájékoztatásnak és kiküszöbölhetők lettek a termékek és szolgáltatások környezeti tulajdonságaival kapcsolatos bizonytalanságok, félreértések. Nem folytatható az az ellentmondásos gyakorlat, melyben az érdekelt gyártó vagy forgalmazó - gyakran elfogultan és nem minden szempontból megalapozottan – saját maga minősíti "környezetbarátnak" a termékét.Vissza